Обект:

  „Инженеринг – работно проектиране, включително авторски надзор, строителство, доставка и монтаж на      технологично  оборудване, обучение на експлоатационния персонал, единични, комплексни и технологични изпитвания и пуск на разширение на Пречиствателна станция за отпадъчни води гр. Кубрат“

                        Финансиран по ОП „Околна среда“                                                                           Възложител:     Община  Кубрат

  re6eniq                                                                                                     kubrat

  Стойност на обекта:   6 657 622,40 лв с ДДС

 Разширението на ПСОВ гр. Кубрат е изпълнено за 11000 ЕЖ и средноденонощно водно количество 1253,77 m3/d.

 За пречистване на отпадъчните води от гр. Кубрат е построена ПСОВ, като технологичната схема е изпълнена в три етапа. Първият етап е механично пречистване на отпадъчната вода. Осъществява се в началото на технологичния процес и представлява отстраняването на груби, фини отпадъци и минерални примеси от отпадъчната водата. Изпълнена е изцяло нова сграда за механично пречистване със задържателен резервоар. Вторият етап е биологичното пречистване на водата. Изпълнени са 2 броя вкопани еднобасейнови биологични реактори със силоз за утайка и утайкоуплътнител между тях. В тези резервоари се осъществява отстраняването на биогенни елементи, както и отделянето на излишна активна утайка от отпадъчната вода. За дезинфекция на водата (в случай на епидемия) е реконструиран съществуващ контактен резервоар. Третият етап е обработването на утайката. Реконструирана е сграда механично обезводняване, в която се обезводнява стабилизираната утайка, чрез шнекова филтърпреса.
За осъществяването на технологичните процеси на пречистване на отпадъчната вода са реконструирани всички прилежащи съществуващи сгради и съоръжения и са построени нови (Комбинирана ПС, Въздуходувна, АИП и т.н.).
Доставеното и монтирано технологично оборудване е висококачествено и съобразено с последните световни тенденции, относно пречистването на отпадъчната вода.

7    5    8

Обект:

„Строителство и реконструкция на вътрешната водопроводна и канализационна мрежа на гр. Кубрат“

Финансиран по ОП „Околна среда“                                                                  Възложител:     Община  Кубрат

  re6eniq                                                                                               kubrat

Стойност на обекта:  34 251 532.92 с ДДС

По време на строителството и реконструкцията на вътрешната водопроводна и канализационна мрежа на гр. Кубрат са изпълнени следните строително монтажни работи:

– Изграждане на разделна канализационна мрежа с 4 броя канализационни помпени станции с тласкатели.

– Смесена мрежа с дъждопреливник;

– Реконструкция на водопроводната мрежа по трасето на канализацията;

– Изграждане на прилежащи сградни отклонения и улични дъждоприемни шахти;

– Възстановяване на нарушената асфалтова настилка;

image-0-02-01-7e24bfbe91d95dda1617f700924e94d35d4f627bdd84d5674536ec443be257b4-v   image-0-02-01-31683a4009009caa8774781ae830a8e75dff1dfd20eff18c5b6644e14cbf4052-v   image-0-02-01-ce53066e77d9fd9bff6f71c3b8285d2d05dafeee654ce59725b9fe28cc5c6cdf-v   image-0-02-01-ff211bb548bd8be024c4598b0d884075e967f77e91f6c4151657a1533ff7e466-v