Официално откриване на компостираща инсталация за биоразградими отпадъци в Ямбол, инвестицията е за над 3,6 милиона лева

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "ОКОЛНА СРЕДА 2014-2020г."

Проект BG16M1OP002-2.005-0014 "Проектиране и изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и биоразградими отпадъци на Община Ямбол. Договор № BG16M1OP002-2.005-0014-C01

Проектът се финансира от Европейския съюз чрез Европейският фонд за регионално развитие, Оперативна програма "Околна среда 2014-2020г.", от Държавния бюджет на Република България и от Община Ямбол.

Заключителна пресконференция за отчитане на дейностите по проект „ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА КОМПОСТИРАЩА ИНСТАЛАЦИЯ ЗА РАЗДЕЛНО СЪБРАНИ ЗЕЛЕНИ И БИОРАЗГРАДИМИ ОТПАДЪЦИ НА ОБЩИНА ЯМБОЛ“ ще се проведе на 19 януари 2022 г. от 10:30 часа в конферентната зала на хотел „Диана Палас“.

Тържественото прерязване на лентата за откриване на обект „Компостираща инсталация“, ще се състои непосредствено след приключване на на заключителната пресконференция, на територията на Компостиращата инсталация, с адрес местност „Гол баир“, в землището на с. Хаджидимитрово, община Тунджа, област Ямбол, разположена до Регионалното депо за неопасни отпадъци.

Общият размер на инвестицията е 3 702 737, 60 лева. Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“ осигурява чрез Европейския фонд за регионално развитие 2 166 963,  78 лева и Държавният бюджет на Република България гарантира 382 405,37 лева безвъзмездна помощ. Финансовият принос на Община Ямбол е 1 153 368, 45 лева.

Основната цел на проекта е намаляване на количеството депонирани битови отпадъци чрез осигуряване на допълнителен капацитет за разделно събиране и рециклиране чрез компостиране на зелени и биоразградими отпадъци. С това ще бъде подкрепена идеята Ямбол да стане по-чист и красив град.

Този документ е създаден е създаден в рамките на проект BG16M1OP002-2.005-0014

Цялата отговорност за съдържанието на документацията се носи от бенефициента и при никакви обстоятелства не може да се счита, че отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на "ОПОС 2014-2020"