Инженеринг (проектиране, изграждане, доставка на оборудване и авторски надзор) на инсталация за предварително третиране на смесено събрани битови отпадъци - Кюстендил

Възложител: ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ

Инженеринг (проектиране, изграждане, доставка на оборудване и авторски надзор) на инсталация за предварително третиране на смесено събрани битови отпадъци и на компостираща инсталация за разделно събиране и оползотворяване на зелени и/или биоразградими отпадъци, включително изграждане на външни връзки за водоснабдяване и електроснабдяване гр. Кюстендил“