Инженеринг /проектиране, строителство и авторски надзор/ за реконструкция и разширение на вътрешна водопроводна и канализационна мрежа на гр. Ямбол

Възложител: „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД Ямбол

„Инженеринг за „Доизграждане и реконструкция на водоснабдителна и канализационна системи в обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Ямбол“

Oбособена позиция № 1 "Инженеринг /проектиране, строителство и авторски надзор / за реконструкция и разширение на вътрешна водопроводна и канализационна мрежа на гр. Ямбол"