„НС ”Ихтиман”, Магистрален напоителен канал М-1 – ремонт на облицовка и съоръжения в участък от хкм 0+00 до хкм 49+43, землище с.Веринско, Община Ихтиман, Софийска област”

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: „НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ” ЕАД

Магистрален напоителен канал М-1 е един от двата канала за водообезпечаване на земеделски земи обслужвани от НС “Ихтиман”. В резултат от дългогодишната експлоатация каналът и съоръженията към него са в много лошо техническо състояние. В описания участък се нуждаят от възстановяване на около 70% от облицовката и изравняване на дъното.

Част от напоителния канал е и съоръжение за преминаване над корекцията на р. Мъти вир. Дюкерът е в експлоатация от 1972г и е твърде амортизирано, което води до загуби на поливна вода. Лошото състояние на съоръжението застрашава и преминаващата в близост ЖП линия София-Пловдив.

За реконструкция на канала и подобряване на условията за експлоатация предстои да се извършат следните дейности:

  • Почистване на храстовидна и дървесна растителност от коритото и сервитута на канала;

  • Разрушаване на силно компрометирана бетонова облицовка;

  • Направа на нова бетонова облицовка или рехабилитация на съществуващата така в по-малко засегнатите участъци;

  • Рехабилитация на съоръженията по трасето на канала;

  • Полагане на нови тръби по метода “Релайнинг” за преминаване през р. Мъти вир;

  • Изграждане на 2 нови площадки за водомерни съоръжения.