„НС ”Ихтиман”, Магистрален напоителен канал М-2 – ремонт на облицовка и съоръжения в участък от хкм 0+00 до хкм 76+98, землища с.Веринско, с. Живково, с. Полянци, Община Ихтиман, Софийска област”

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: „НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ” ЕАД

Магистрален напоителен канал М-2е един от двата канала за водообезпечаване на земеделски земи обслужвани от НС “Ихтиман”. В резултат от дългогодишната експлоатация каналът и съоръженията към него са в много лошо техническо състояние. Напоителният канал е с обща дължина от 7 698м, а около 80% от облицовката се нуждае от рехабилитация.

За реконструкция на канала и подобряване на условията за експлоатация предстои да се извършат следните дейности:

  • Почистване на храстовидна и дървесна растителност от коритото и сервитута на канала;

  • Разрушаване на силно компрометирана бетонова облицовка;

  • Направа на нова бетонова облицовка или рехабилитация на съществуващата така в по-малко засегнатите участъци;

  • Рехабилитация на съоръженията по трасето на канала;

  • Полагане на нови тръби по метода “Релайнинг” за преминаване през р. Мъти вир;

  • Изграждане на 5 нови площадки за водомерни съоръжения.