"Реконструкция на мост-канал на км 9+020 и дюкер под р. Луда Яна, община Пазарджик, област Пазарджик"

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: „НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ” ЕАД

Проектът е разделен на два подобекта:

  • Реконструкция на дюкер под р. Луда Яна

Магистрален напоителен канал „Паша арк” е втория по големина канал на Напоителна система „Алеко-Пазарджик”, която обхваща обработваемите площи разположени в долното течение на реките Тополница, Луда Яна и Потока. Водоизточници на канала са яз.Батак и р.Марица. Изградените поливни площи към канала са 54 582 дка в т.ч. годни за напояване 20 225 дка.Дължината на канала 27км, а максималното водно количества 6,50мЗ/сек. Каналът е в експлоатация от 1953 г., рекон­струира се на участъци от средата на осемдесетте години.

Поради пропадане на съществуващия дюкер под р.Луда Яна са се появили значителни напречни пукнатини, което налага изпълнението на нов дюкер от стоманени тръби. Ще се изградят и нови входна и изходна шахти.

  • Възстановяване на мост-канал на км. 9+020

Мост-каналът се въвежда в експлоатация през 1953г, като през 2006г съоръжението е разрушено то високи води в следствие от пропадане на устоите от двата бряга. През 2007 съоръжението е аварийно възстановено и в момента водите от канала се провеждат чрез 3бр стоманени тръби, които премостват речното корито.

За да се гарантира устойчивостта на съоръжението при високи води се предвижда анкериране на фундаментите с инжекционни микропилоти.