Пречиствателна станция за отпадъчни води гр. Кубрат

Възложител: ОБЩИНА КУБРАТ

Инженеринг – работно проектиране, включително авторски надзор, строителство, доставка и монтаж на технологично оборудване, обучение на експлоатационния персонал, единични, комплексни и технологични изпитвания и пуск на разширението на Пречиствателна станция за отпадъчни води гр. Кубрат (период на изпълнение 2013 – 2015г)