Цялостно изграждане на Птицеферма за отглеждане на пилета бройлери – с. Сушево

Цялостно изграждане на Птицеферма за отглеждане на пилета бройлери – с. Сушево, обл. Разград (период на изпълнение 2017 – 2018г)